ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑)

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมประชุมยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” (มคอ.๑) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  ประชุมมคอ.5

  ศ.ณรงค์ ใจหาญ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.๑) ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานคณาจารย์ เพื่อดำเนินการหารือร่วมกัน, แบ่งส่วนงาน, และยกร่างเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนระดับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.เกริก, ม.อุบลราชธานี, ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.สงขลานครินทร์, ม.รามคำแหง

  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาบางส่วนของงานวิจัย คณะทำงานคณาจารย์ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและข้อมูลอันจำเป็นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน ๘ ประเทศ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศยุโรป เอเซีย และอาเซียน และนำมาเปรียบเทียบสำหรับการยก(ร่าง)มาตรฐานการศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีของประเทศไทย

  โดยงานวิจัยเรื่องนี้ ได้เริ่มมาจากความต้องการให้มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือชื่อย่อ “มคอ.๑” ใช้บังคับเพื่อให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของวิชาชีพนิติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวบังคับใช้ เหมือนกับการศึกษาวิชาชีพสาขาอื่น จึงทำให้การศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยยังมีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การวัดผล-การประเมินผล และอื่นๆ เป็นต้น และความริเริ่มนี้ได้รับการสานต่อจากคณาจารย์สถาบันต่างๆที่เห็นชอบด้วยและเห็นว่าจำเป็นต้องให้มีมาตรฐานดังกล่าว โดยดำเนินการจัดให้มีการทำวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  ภาพประชุมคอ.2  ภาพประชุมมคอ.3
  ….
  โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่ประสงค์จะร่วมมือ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ ท่าน(๑๔ สถาบัน) ในระดับคณบดีหรือผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และมีมติให้ศ.ณรงค์ ใจหาญ (คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขณะนั้น เป็นประธานคณะทำงานฯ) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสนับสนุนและเป็นฝ่ายเลขานุการ ด้านข้อมูลและผู้ประสานงาน มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อยมา

  ภายหลังจากนี้ คณะทำงานคณาจารย์ ได้กำหนดแผนงานในการจัดทำงานวิจัย(ว่าด้วยบทต่างๆ)ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และเมื่อจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว จะได้นำ(ร่าง)งานวิจัยดังกล่าว เสนอต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเพื่อทราบ และนำเสนอในนามของคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ ต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาในโอกาสต่อไป

  ข้อมูลและภาพประกอบโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน คปก.