ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รองนายกฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคปก.

  slideshow0003

   

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีผลนับแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ทั้งนี้ เนื่องด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบหกสิบปีในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

   

  ประวัตินางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

  ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขากฎหมายมหาชน
  • ได้รับทุนปัญญาชนสาธารณะ (ASEAN Public Intellectual/ API) ปี พ.ศ.๒๕๕๕ สนับสนุนโดยมูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น

  ประสบการณ์

  • อาสาสมัครโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนภาคเหนือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชนชน
  • ทนายความประจำสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  • หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  • นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมประจำโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  • รองผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  • ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  • ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง (ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.) )
  • กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
  • กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ….
  • อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า
  • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • อนุกรรมาธิการวุฒิสภาชุดการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • กรรมการคณะกรรมการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ๔๑/ ๒๕๔๖
  • หัวหน้าโครงการศึกษาและสำรวจข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินในประเทศไทยระยะที่ ๑ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)