ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

    IMG_8803

    นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ ผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าพบ ร้อยเอก ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการประสานงานความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ที่สำนักงานวุฒิสภา อาคาร ๒ ถนนอู่ทองใน  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา