ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

  • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Member Login
    Lost your password?

    การปฏิรูปสื่อสารมวลชน

    การปฏิรูปสื่อสารมวลชนกับความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ ๑

    อ่านความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับเต็ม เปิดที่นี่  http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=8056