ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนในการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ๓ ด้าน ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

  • ด้านสื่อสารออนไลน์
  • ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม
  • ด้านสื่อสิ่งพิมพ์

  การกำหนดประเด็นการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนดังกล่าวข้างต้นมีที่มาจากปัญหา และข้อท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในเรื่อง ความเป็นอิสระและเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อวิชาชีพ และการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อ การกำกับดูแลสื่อโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ การท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร สวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อ และการขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกำกับดูแลสื่อ

  อ่านแผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ที่ :

  แผนการปฏิรูป ของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ