ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

  แนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

  โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑

   

  แหล่งข้อมูล : ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับ
  ดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน

   

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑ (ศ.ดร.คณิต  ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ได้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายด้านสื่อสารมวลชน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้าน
  การปฏิรูปกฎหมายสื่อสารมวลชน ให้ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าว ได้ศึกษาและจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยคำนึงถึงพื้นฐานหลักการในการรักษาความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนควบคู่กับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และหลักของการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนพึงมีต่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ซึ่งมีข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน ดังนี้

  ๑.ข้อเสนอในเชิงหลักการเกี่ยวกับการออกแบบกลไกด้านการกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนและข้อเสนอให้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน” โดยให้เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
  ทั้งจากรัฐ ทุน และการเมือง และ

  ๒. ข้อเสนอการออกแบบระบบการกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มี

  ๒.๑.กลไกการกำกับดูแลชั้นที่ ๑ ซึ่งมีรูปแบบเป็นการกำกับดูแลกันเองโดย “องค์กรสื่อ”

  ๒.๒.กลไกการกำกับดูแลชั้นที่ ๒ กำหนดให้มี “สภาวิชาชีพ” ทำหน้าที่ในการทบทวน ตรวจสอบบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกลไกการกำกับดูแลชั้นที่ ๑ บนพื้นฐานเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค และในขณะเดียวกันเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

  ๒.๓.กลไกการกำกับดูแลร่วม รวมถึงการเสนอให้มีการออกแบบกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน อาทิ กลไกส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย

  ๒.๔. การออกแบบกลไกเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เช่น การกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อมีสถานะพิเศษ ส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงานในวิชาชีพสื่อ

  ๒.๕ การออกแบบกลไกเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลตนเองเพื่อการมีส่วนร่วมของสังคม

  ๒.๖ การออกแบบกลไกระบบธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพ

  แผนภาพสรุปการออกแบบกลไกด้านการกำกับดูแล

  แผนผังกรอบแนวคิดกลไกกำกับดูแลกันเอง ชั้นที่ ๑ ระดับองค์กร

  แผนผังกรอบแนวคิดกลไกกำกับดูแลกันเอง ชั้นที่ ๒ ระดับสภาวิชาชีพ

  แผนผังความเชื่อมโยงของกลไกการกำกับดูแลกันเองทุกระดับเข้ากับการกำกับดูแลร่วม

   

  สรุป/ เรียบเรียงโดย นางสาวนิธินันท์ พินิจสุขใจ