ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

  องค์ประกอบ

  ๑. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๒.นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการ
  ๓.นายกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดา อนุกรรมการ
  ๔.นายกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ อนุกรรมการ
  ๕.นายคมกฤช  เกียรติดุรยกุล อนุกรรมการ
  ๖.นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร อนุกรรมการ
  ๗.นายณรงค์เดช  สรุโฆษิต อนุกรรมการ
  ๘.นางสาวณัชชา  สิหนาทกถากุล อนุกรรมการ
  ๙.นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ อนุกรรมการ
  ๑๐.นายธนกร  จ๋วงพานิช อนุกรรมการ
  ๑๑.นางนันทวรรณ ชื่นศิริ อนุกรรมการ
  ๑๒.นางสาวนิลุบล  เลิศนุวัฒน์ อนุกรรมการ
  ๑๓.นายประทีป  มีคติธรรม อนุกรรมการ
  ๑๔.นางสาวประพิน นุชเปี่ยม อนุกรรมการ
  ๑๕.นายพนิต  ธีรภาพวงศ์ อนุกรรมการ
  ๑๖.นางสาววริยา  ล้ำเลิศ อนุกรรมการ
  ๑๗.นายสมประวิณ  มันประเสริฐ อนุกรรมการ
  ๑๘.นายสิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์ อนุกรรมการ
  ๑๙.นายอภิชน  จันทรเสน อนุกรรมการ
  ๒๐.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ
  ๒๑.นายอัครพงษ์  เวชยานนท์ อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๒๒.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๒๓.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน