ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

  องค์ประกอบ

  ๑.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

  ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ

  ๒.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ

  ๓.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

  ประธานอนุกรรมการ

  ๔.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  อนุกรรมการ

  ๕.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  อนุกรรมการ

  ๖.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  อนุกรรมการ

  ๗.ปลัดกระทรวงยุติธรรม

  อนุกรรมการ

  ๘.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  อนุกรรมการ

  ๙.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

  อนุกรรมการ

  ๑๐.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  อนุกรรมการ

  ๑๑.อัยการสูงสุด

  อนุกรรมการ

  ๑๒.ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม

  อนุกรรมการ

  ๑๓.ผู้แทนสภาทนายความ

  อนุกรรมการ

  ๑๔.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

  อนุกรรมการ

  ๑๕.นายนพพล ชูกลิ่น

  อนุกรรมการ

  ๑๖.นายนิรุฒ มณีพันธ์

  อนุกรรมการ

  ๑๗.นายไพสิฐ พาณิชย์กุล

  อนุกรรมการ

  ๑๘.พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ

  อนุกรรมการ

  ๑๙.นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

  อนุกรรมการ

  ๒๐.นายศิริ เลิศธรรมเทวี

  อนุกรรมการ

  ๒๑.นายเสรี นนทสูติ

  อนุกรรมการ

  ๒๒.นายอภิชน จันทรเสน

  อนุกรรมการ

  ๒๓.เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  อนุกรรมการ

  ๒๔.เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  อนุกรรมการ

  ๒๕.นายกิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

  อนุกรรมการ

  ๒๖.นายณรงค์เดช สรุโฆษิต

  อนุกรรมการ

  ๒๗.นายนิสิต จันทร์สมวงค์

  อนุกรรมการ

  ๒๘.นายเรืองฤทธิ์ ภู่ประเสริฐ

  อนุกรรมการ

  ๒๓.นายอัครพงษ์ เวชยานนท์

  อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๒๙.นายพงศ์เทพ พ่วงเสมา

  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๓๐.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๓๑.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ดาวน์โหลดคำสั่ง

  แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

  แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เพิ่มเติม