ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

  องค์ประกอบ

  ๑.นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๒.นายบรรเจิด  สิงคะเนติ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๓.นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๔.นายคำนูณ  สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการ
  ๕.นางสาวกรรภิรมย์  โกมลารชุน อนุกรรมการ
  ๖.นายกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ อนุกรรมการ
  ๗.นางสาวกุลรัตน์  ผ่องสถาพร อนุกรรมการ
  ๘.ว่าที่ร้อยตรี จราวุฒิ  อำนักมณี อนุกรรมการ
  ๙.นายจาตุรันต์  บุญเบ็ญจรัตน์ อนุกรรมการ
  ๑๐.ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ทองสลับล้วน อนุกรรมการ
  ๑๑.นางถวิลวดี  บุรีกุล อนุกรรมการ
  ๑๒.นายปฏิญญา  อมรรัตนานนท์ อนุกรรมการ
  ๑๓.นางสาวปัทมา สูบกำปัง อนุกรรมการ
  ๑๔.นายมานิตย์  จุมปา อนุกรรมการ
  ๑๕.นายวิชญะ  เครืองาม อนุกรรมการ
  ๑๖.นางสาวโสมิกา  ภคภาสน์วิวัฒน์ อนุกรรมการ
  ๑๗.นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑๘.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑๙. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

   

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ