ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

  องค์ประกอบ

  ๑.นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๒.นายบรรเจิด  สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการ
  ๓.นายกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดา อนุกรรมการ
  ๔.นายพนิต  ธีรภาพวงศ์ อนุกรรมการ
  ๕.นางสาวพัชรวรรณ  นุชประยูร อนุกรรมการ
  ๖.นายไพสิฐ  พาณิชย์กุล อนุกรรมการ
  ๗.นายสมชาย  รัตนซื่อสกุล อนุกรรมการ
  ๘.นางสาวอมรรัตน์  กุลสุจริต อนุกรรมการ
  ๙.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
  ๑๐.นายศราวุฒิ  ประทุมราช อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑๑.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑๒.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑๓.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

   

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ