ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

  องค์ประกอบ

  ๑.นายคำนูณ  สิทธิสมาน ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
  ๒.นายวิชญะ  เครืองาม ประธานอนุกรรมการ
  ๓.พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์ อนุกรรมการ
  ๔.นายณรงค์เดช  สรุโฆษิต อนุกรรมการ
  ๕.นายเตช  เตชะพัฒน์สิริ อนุกรรมการ
  ๖.นายปรเมศวร์  มินศิริ อนุกรรมการ
  ๗.นางสาวปาริชาต  สถาปิตานนท์ อนุกรรมการ
  ๘.นายพลเทพ  เศรษฐีวรรณ อนุกรรมการ
  ๙.พลอากาศเอก มณฑล  สัชฌุกร อนุกรรมการ
  ๑๐.นางสาวลัคนา  ลักษณ์ศิริ อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑๑.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑๒.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

   

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น