ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

  อำนาจหน้าที่

                 ๑.พิจารณาเสนอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

                 ๒.พิจารณาเสนอหรือปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการเชิงระบบและโครงสร้างหรือคณะอนุกรรมการอื่นในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

                 ๓.แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

                 ๔.ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความคิดเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

                 ๕.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

                 ๖.ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆเพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

                 ๗.รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายเป็นระยะ

                 ๘.ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมอบหมาย

                 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดให้ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ