ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

  อำนาจหน้าที่

                 ๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย รวมตลอดถึงคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ แต่งตั้ง

                 ๒.รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ

                 ๓.สนับสนุนงานของโฆษกคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

                 ๔.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดให้มีช่องทางอื่นเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รวมตลอดถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน

                 ๕.ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความคิดเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

                 ๖.รายงานผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายเป็นระยะ

                 ๗.ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมอบหมาย

                 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดให้ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น