ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะกรรมการ

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

  องค์ประกอบ

  ๑.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษา/กรรมการ
  ๒.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา/กรรมการ
  ๓.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ
  ๔.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน กรรมการ
  ๕.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผู้แทน กรรมการ
  ๖.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน กรรมการ
  ๗.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
  ๘.ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน กรรมการ
  ๙.ผู้แทนคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
  ๑๐.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ
  ๑๑.นายกิตติพงศ์ อุรพีพัฒน์พงศ์ กรรมการ
  ๑๒.นายคำนูณ   สิทธิสมาน กรรมการ
  ๑๓.นายณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการ
  ๑๔.นายบรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
  ๑๕.นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ
  ๑๖.นายไพสิฐ พินิชกุล กรรมการ
  ๑๗.นายวิชญะ เครืองาม กรรมการ
  ๑๘.นายเสรี นนทสูติ กรรมการ
  ๑๙.นายอภิชน  จันทรเสน กรรมการ
  ๒๐.ผู้แทนสำนักงานนโยบายบริหารของนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ
  ๒๑.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๒๒.ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๒๓.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ