ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  อำนาจหน้าที่

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

  อำนาจหน้าที่

                 ๑.พิจารณาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

                 ๒.พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

                 ๓.พิจารณาเสนอกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

                 ๔.กำกับการเสนอร่างกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับให้สอดคล้อง และไม่ขัดหรือแย้ง หรือเป็นอุปสรรคต่อยุทธศาสตร์ชาติหรือการปฏิรูปประเทศ

                 ๕.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฯมอบหมาย

                 ๖.ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความคิดเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

                 ๗.รายงานข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)และคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศเป็นระยะ

                 ๘.ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศหรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มอบหมาย

                 ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการฯ จึงถือเป็นองค์ประชุม

                 ให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในช่วงก่อนที่สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไปพลางก่อน