ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงความเห็นได้ทาง www.lawamendment.go.th /อีเมลล์ /โทรสารและไปรษณีย์

  เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…
  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงความเห็นได้ทาง www.lawamendment.go.th /อีเมลล์ /โทรสารและไปรษณีย์

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ….และที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งต้องจัดสัมมนาเพื่อเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ….เป็น ๑ ใน ๓ ฉบับ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาเร่งรัดและผลักดันให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

  โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับมอบหมายให้นำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. … โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม๒๕๖๐ หรือผ่านทางช่องทาง โทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๓๒๕๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panhathai@sme.go.th และ apantree@sme.go.th เพื่อสำนักงานส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. ประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
  -ประกาศเปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.
  -ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
  -ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

  หรือดาวน์โหลด แบบการรับฟังความคิดเห็น ที่นี่

  ข้อมูล : สื่อสารองค์กร