ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

  อำนาจหน้าที่

                ๒.๑ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

                ๒.๒  แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

                ๒.๓  ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความคิดเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

                ๒.๔  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

                ๒.๕  ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

                ๒.๖  รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายเป็นระยะ

                ๒.๗  ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมอบหมาย

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ