ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

  องค์ประกอบ

   

  ๑.๑  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ

  ที่ปรึกษา

  ๑.๒  นายเสรี  นนทสูติ

  ประธานอนุกรรมการ

  ๑.๓  นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

  อนุกรรมการ

  ๑.๔  นายณัฐวุฒิ  ไพศาลวัฒนา

  อนุกรรมการ

  ๑.๕  นายธิบดี  วัฒนกุล

  อนุกรรมการ

  ๑.๖  นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์

  อนุกรรมการ

  ๑.๗  นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์

  อนุกรรมการ

  ๑.๘  นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย

  อนุกรรมการ

  ๑.๙  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์

  อนุกรรมการ

  ๑.๑๐  นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ

  อนุกรรมการ

  ๑.๑๑  นายอดิศัย  อยู่อินทร์

  อนุกรรมการ

  ๑.๑๒  นางอารีพันธ์  เจริญสุข

  อนุกรรมการ

  ๑.๑๓  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  อนุกรรมการ

  ๑.๑๔  นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง

  อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๑.๑๕  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๑.๑๖  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ