ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ศ.ดร.บวรศักดิ์ นัดถกร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งคลอดเป็นกฎหมายโดยเร็ว พร้อมแถลงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๓ ฉบับ

    

  .ดร.บวรศักดิ์ นัดถกร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งคลอดเป็นกฎหมายโดยเร็ว พร้อมแถลงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๓ ฉบับ

  วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เป็นประธานฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญและเร่งด่วนตามวาระการปฏิรูปในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและร่วมพิจารณาหาแนวทางร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวร่วมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว พร้อมกับแถลงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๓ ฉบับ

  ในคราวประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้นำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…  พร้อมกับนำผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ โดยหลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ คือการประกอบกิจการหรือการดำเนินการของภาคเอกชนจำนวนมากมีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันเป็นการประกอบกิจการหรือการดำเนินการเพื่อสังคม ซึ่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สมควรกำหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือดำเนินการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกำหนดให้มีการประสานงาน การสนับสนุน และให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

  – ที่ประชุมฯ มีมติแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ….  หลายมาตรา อาทิ มาตราที่สำคัญ ได้แก่ มาตรา ๔ แก้ไขคำนิยาม “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยกำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน หรือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกัน และนำผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและยังได้กำหนดให้มีกองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามหมวด ๔ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  และมาตรา ๑๐ ว่าด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

  นอกจากนี้ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ได้แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑.กฎหมายที่กำหนดลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพหรือการงานผู้เคยต้องขังตามคำพิพากษาว่ากระทำความผิด ให้รับโทษ หรือให้จำคุก อันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ  โดยหามาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพให้บริการเพื่อสุขภาพและรักษาความปลอดภัยของผู้เคยต้องคำพิพากษา

  .กฎหมายที่ล้าสมัยหรือหมดความจำเป็น  ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อควบคุมการประกอบอาชีพการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เนื่องจากกาลเวลาได้ผ่านไป มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้กฎหมายไม่มีสภาพการณ์บังคับใช้อย่างเหมาะสม จำกัดเสรีภาพและสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เช่น ปัจจุบันมีผู้ค้าของเก่าที่มีความแตกต่างกันในขนาดการประกอบกิจการ มูลค่าของสินค้า วิธีการค้า และความอันตรายของสินค้า

  .กฎหมายที่อาจเป็นภาระต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเกินความจำเป็น เช่น ทะเบียนราษฎร์ ที่มีกฎหมายกำหนดขึ้น  ขั้นตอนการจดแจ้ง อนุมัติ อนุญาต เป็นต้น