ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  รายชื่อคณะอนุกรรมการ

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย

  องค์ประกอบ

   นายบรรเจิด  สิงคะเนติ

  ประธานอนุกรรมการ

  นางสาวอมรรัตน์  กุลสุจริต

  อนุกรรมการ

  นายเจตน์  สถาวรศีลพร

  อนุกรรมการ

   นายฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์

  อนุกรรมการ

   นายทรงพล  สุวรรณพงศ์

  อนุกรรมการ

  นายนนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์

  อนุกรรมการ

   นางสาวพัชรวรรณ  นุชประยูร

  อนุกรรมการ

  นางสาวสุปรียา  แก้วละเอียด

  อนุกรรมการ

  นายวสันต์  ฉัตรสอน

  เลขานุการ

  นางสาวนิธินันท์  พินิจสุขใจ

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  นายณัฐวุฒิ  เรืองวงศ์โรจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ดาวน์โหลดคำสั่ง

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย