ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  อำนาจหน้าที่

  คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย

  อำนาจหน้าที่

            ๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย

            ๒. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

            ๓. ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความคิดเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

            ๔. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

            ๕. ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

            ๖. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายเป็นระยะ

            ๗. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมอบหมาย

   

  ดาวน์โหลดคำสั่ง

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย