ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีสัมมนา ThaiLawReform ปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ

   

   

   งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศจากกลุ่มเป้าหมายที่มาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาชน รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สนใจเข้ามาร่วมทำงานให้กับชาติบ้านเมือง เพื่อร่วมมือกันออกแบบและกำหนดทิศทางในการปฏิรูปกฎหมายในด้านต่าง ๆ ของประเทศกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย พร้อมทั้งได้จัดให้มีการแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ ๓ เดือนต่อสื่อมวลชน ด้วย

            นอกจากนี้ โครงการสัมมนาดังกล่าว ยังได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงบ่าย โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ได้แก่

  ห้องย่อยที่ 1 การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ
  ของประชาชน โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

  ห้องย่อยที่ 2 การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน
  โดย นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

  ห้องย่อยที่ 3 กฎหมายที่สร้างสรรค์สังคม โดย นายคำนูณ สิทธิสมาน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  ดร.วิชญะ เครืองาม ร่วมด้วย ดร.เสรี นนทสูติ และนายกิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามงานสัมมนาดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย และติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ www.ThaiLawReform.go.th

  สนใจเข้าร่วมงาน โดยแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กฎหมายไทยฉับบใดต้องปฏิรูปโดยเร่งด่วน ?”
  โปรดอธิบายพอสังเขป โดยส่งไปที่ Email : ThaiLawReform@lrct.go.th (ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560)