ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้ัน อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง

  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

  Download  ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน