ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?


  รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

  ประวัติการศึกษา

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
  รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  - ปริญญาตรี ปี 2529 นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ปี 2538 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตป่า”. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538. 388 หน้า.
  - ปี 2532 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหมายเลข 236/2532 เป็นทนายความประเภท ตลอดชีพ

  ประสบการณ์

  - ปี 2528-2530 อาสาสมัครโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนภาคเหนือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  - ปี 2531-2532 ทนายความประจำสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  - ปี 2533-2535 หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สมาคมสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
  - ปี 2536-2541 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมประจำโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2542-2544 รองผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2545 -2546 ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2547 – มี.ค.2557 ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.)
  - ปี 2553 – เม.ย.2557 กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2
  - 17 มี.ค.2557 ถึงปัจจุบัน รองเลขาธิการ (วิชาการ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย