ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ผู้บริหารองค์กร

  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

  ประวัติการศึกษา

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ Dr.Laddawan Tantivitayapitak

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ Dr.Laddawan Tantivitayapitak

  - Bachelor Science on Social Work, Asian Social Institute, Manila , Philippines ทุนการศึกษาจากเยอรมัน
  - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รปม. รุ่น C ๖)
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.๙)
  - Asia Leadership Fellowship, Japan (พ.ศ. ๒๕๔๐) ทุน Japan Foundation
  - Nonaka Knowledge– Based Management for Asia Training course, Japan (พ.ศ. ๒๕๕๔) ทุน JICA

  ประสบการณ์

  - รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฝ่ายวิชาการ) (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)
  - รองประธานสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
  - รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม-รองผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ทำงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นับแต่ช่วงก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๑๕ ปี)
  - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐)
  - ผู้ประสานงานโครงการสันติภาพและการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓ ) (ได้รับรางวัล UN Peace Messenger ปี ๒๕๒๙) เจ้าหน้าที่เต็มเวลากลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง ๒๕๒๕)


  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

  ประวัติการศึกษา

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  - ปริญญาตรี ปี 2529 นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ปี 2538 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตป่า”. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538. 388 หน้า.
  - ปี 2532 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหมายเลข 236/2532 เป็นทนายความประเภท ตลอดชีพ

  ประสบการณ์

  - ปี 2528-2530 อาสาสมัครโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนภาคเหนือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  - ปี 2531-2532 ทนายความประจำสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  - ปี 2533-2535 หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สมาคมสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
  - ปี 2536-2541 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมประจำโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2542-2544 รองผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2545 -2546 ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
  - ปี 2547 – มี.ค.2557 ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.)
  - ปี 2553 – เม.ย.2557 กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2
  - 17 มี.ค.2557 ถึงปัจจุบัน รองเลขาธิการ (วิชาการ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย