ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักเลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ทำหน้าที่หน่วยเลขานุการของเลขาธิการ (๒) ติดตามความก้าวหน้าของงานและร่วมบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงาน (๓) ศึกษา เตรียมการและวางแนวทางการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการที่เป็นเลขานุการของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ที่มีประสิทธิภพและรวดเร็ว (๔) บริหารจัดการเพื่อสนองต่อการที่คณะกรรมการจะเสนอความเห็น เสนอแนะ เสนอข้อสังเกต และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดต่อรัฐบาล และรัฐสภาได้โดยสมบูรณ์ (๕) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและราบรื่น ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิรูปกฎหมายโดยรวม (๖) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกรรมการและผู้บริหารสำนักงาน (๗) รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศและการประสานความร่วมมือ (๘) รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร (๙) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  สำนักอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ควบคุมดูแลงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน (๒) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานวินัย งานทะเบียนประวัติ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคคลของสำนักงาน ตลอดจนดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน (๔) จัดทำนิติกรรมสัญญา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนดำเนินการด้านวินัยและสวัสดิการของพนักงาน (๕) ควบคุมดูแลงานการเงิน บัญชี การคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน (๖) ควบคุมดูแลงานการพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน (๗) จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน (๘) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน (๙) ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานพิธีการ งานรักษาความปลอดภัย (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สำนักบริหารการประชุมและข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) อำนวยการงานด้านฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (๒) จัดการประชุมและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (๓) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การจัดสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมทั้งกิจกรรมที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางสังคม ประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ (๔) จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและสำนักงานเพื่อใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของส่วนงานภายในของสำนักงาน (๕) ประสานงานกับส่วนงานภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ (๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินการในการร่างกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการกำหนด (๒) ดำเนินกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามสถานการณ์ในเวทีต่างๆ (๓) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมปฏิรูปกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ (๔) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเข้าถึงประชาชน และสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ (๕) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือโดยทำเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในด้านการปฏิรูปกฎหมาย การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนอย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยรวดเร็ว และทั่วถึง ตลอดจนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสภาพปัญหาและวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย (๒) ศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในการทำความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (๓) ประมวล สังเคราะห์และจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่างกฎหมายที่จะเสนอคณะกรรมการ (๔) ประสานและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนากฎหมายทุกๆขั้นตอน (๕) ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานหรือภารกิจพิเศษ เพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมาย โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในรูปแบบอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้น (๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน (๒) รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง (๓) รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย