ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  บทความน่าสนใจ

  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฎิรูปกฎหมาย (ทปก.)เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
  “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายขนส่งทางราง”
  การปฏิรูปประเทศกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์
  มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์
  ประเภทสิทธิการเสนอร่างกฎหมายของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ (ฉบับออกเสียงประชามติ) โดย นายเลิศศักดิ์ ต้นโต
  สิทธิชุมชนกับกฎหมายผังเมือง โดย อภิชาต พงษ์สวัสดิ์
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีที่พระสงฆ์ถูกดำเนินคดีอาญา โดยนายกิตติชัย จงไกรจักร
  หลักการสากลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย[1] นายศราวุฒิ ประทุมราช นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ
  ความหมาย หลักการสำคัญของการออกเสียงประชามติ (Referendum) โดยนายเลิศศักดิ์ ต้นโต นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
  ข้อสังเกตบางประการ เกี่ยวกับ “การควบรวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” สรัล มารู นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
  ในรอบ ๕๐ ปี ของการปรับปรุงพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ยังไปไม่ถึงไหน โดย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมา
  “หลุมดำ” วิกฤตการณ์ของการรวมศูนย์อำนาจรัฐ… “ไม่กระจายอำนาจ ไม่เรียกว่าปฏิรูป”[1] (บทความอนุสรณ์นายสวิง ตันอุด) โดย นายสรัล มารู
  กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิรูปกฎหมาย โดย ศยามล ไกยูรวงศ์
  ทรัพยากรแร่ : ทรัพยากรส่วนรวมของคนไทย โดย ศยามล ไกยูรวงศ์
  การผังเมืองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย ศยามล ไกยูรวงศ์
  ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … โดย นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก*
  มองสถานการณ์ของสิทธิการสมรสของบุคคลเพศหลากหลายในสังคมไทย ผ่านคำพิพากษาศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาในคดี Obergefell v. Hodges โดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
  เขตอำนาจศาลทหารในคดีที่พลเรือนกระทำความผิด โดย นายศราวุฒิ ประทุมราช
  ระบบกฎหมายไทยกับสิทธิและเสรีภาพของนักบวชในพุทธศาสนา โดยนายกิตติชัย จงไกรจักร
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : ศึกษาปัญหากรณีการเสนอกฎหมายโดยประชาชน โดย นายนิตินันท์ ศรีเมฆ
  การค้าระหว่างประเทศจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทยจริงหรือ? โดย นายชัยรินทร์ ธรรมอมรพงศ์
  …จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม และเป็นธรรม…โดยนางสุนี ไชยรส
  “บทเรียนจาก ตุลา ๑๖ และ ตุลา ๔๗” โดย ศ.ดร.คณิต ณ นคร
  ปรองดองในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย กรณี (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายเลิศศักดิ์ ต้นโต
  “หลักนิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญไทย โดย นางสาวกนกกาญจน์ ว่างขุนทด
  ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร : ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม โดย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเกาหลีใต้ :เริ่มต้นที่ประชาธิปไตย โดย นายจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
  3 เรื่องใหญ่เพื่อประเทศไทยยั่งยืน โดยศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ : กระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ โดย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
  ภารกิจการคลังกับการหน้าที่ส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการบริการทางกฎหมาย โดย นายจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
  การปฏิรูประบบการคลัง (รายได้) ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดย สรัล มารู
  กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ครม.กับบทบาทสานต่อเจตนารมณ์ร่างกฎหมายเข้าชื่อของประชาชน
  “การปฏิรูปกฎหมายธุรกิจ” โดย ศาสตราจารย์ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
  “ก้าวใหม่ของการพัฒนากฎหมายแรงงานทั้งระบบ” โดย นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
  อัยการกับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยศาสตราจารย์ดร. คณิต ณ นคร
  หากไม่ประณามความรุนแรง เราก็ไม่เหลือค่าความเป็นคน
  ทางออกประเทศไทย : ต้องเข้าใจ “ ปฏิรูป ” โดย “ ประชาชน ”
  ทางเลือกในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
  เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  ที่ใดไม่มีผู้ฟ้อง ที่นั้นไม่มีผู้พิพากษา
  ๒ ปี คปก. ..ยุทธศาสตร์หลักด้านสวัสดิการสังคม “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม”
  คปก.กับการปฏิรูปกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
  หลักนิติธรรม ความหมาย สาระสำคัญ และผลของการฝ่าฝืน
  ปฏิรูปประเทศด้วยยุทธิวิธีกระจายอำนาจสู่ฐานล่าง
  ‘ไพโรจน์ พลเพชร’ : มือเขียนกฎหมาย ใจฟังเสียงประชาชน
  ทางเลือกสำหรับการออกแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระนาบล่าง
  ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม
  ปฏิรูปนโยบายอาญาแก้ปัญหาใต้ (1) ทบทวน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ดึงชาวบ้านมีส่วนร่วม
  ความเหลื่อมล้ำในละตินอเมริกา ลดลงได้อย่างไร.?
  มองประเทศไทยในแง่ดี
  วันกรรมกรสากล ร่วมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยและในกลุ่มอาเซียน