ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย

  เวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำกฎหมายในการบริหารจัดการขยะ”
  สรุปเวทีการสัมมนาวิชาการ : การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  สรุปเวทีสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรบริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
  สำนักงาน คปก. ร่วมประชุมปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์
  เวทีเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายข้าวและชาวนา
  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและแนวทางปฏิบัติ สิทธิมนุษยชนและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และบทบาทอาสาสมัครผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายประจำชุมชน”
  เวทีขับเคลื่อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ“ผู้หญิงชาติพันธุ์กับการเข้าถึงความยุติธรรม”
  เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ”
  เวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง”ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเผยแพร่ “แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)”
  สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดลจับมือศูนย์ศึกษาสันติภาพฯ จุฬาฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมถกแถลงรัฐธรรมนูญ
  ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก: สวัสดิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”
  คปก.จะจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง“ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศไทย