ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  การติดตามการพิจารณากฎหมาย กับ คปก.

  ppp01๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี (ที่สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก.)

  ลำดับ วันที่คณะรัฐมนตรี

  มีมติ

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ คปก. ผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน

  ของ คปก. ที่เกี่ยวข้อง

  ๑๓ ก.ย.๕๙

  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) กม.คปก.(ก) ที่ ๔๘/๒๕๕๘ บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

   

  ๑.๒ วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก.)

  ลำดับ ลำดับครั้งวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ คปก. สถานะการพิจารณา
  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙

  ๑) ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  ๒) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

   

  ppp02

  ลำดับ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/กฎหมาย วันที่เข้าชี้แจง หน่วยงานที่เข้าชี้แจง

  /หน่วยงานที่เข้าสัมมนา

  ร่างพระราชบัญญัตทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….    
       ◊ สรุปการเข้าร่วมชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ๘ – ๙ ก.พ.๕๙ กรมทรัพยากรน้ำ
       ◊ สรุปการเข้าร่วมชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ๑๕ ก.พ.๕๙ กรมทรัพยากรน้ำ
       ◊ สรุปการเข้าร่วมชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ๓ มี.ค.๕๙ กรมทรัพยากรน้ำ
  แผนนิติบัญญัติในด้านผู้หญิงชาติพันธ์กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ แผนนิติบัญญัติในด้านผู้หญิงมุสลิมกับกระบวนการยุติธรรม ๑๙ เม.ย.๔๙ คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในคณะกรรมาธิการการกฎหมายและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. …. ๔ พ.ค.๕๙ กระทรวงมหาดไทย
  กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม ๖ มิ.ย.๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
  หลักการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
  การดำเนินคดีที่เป็นธรรม : กรณีการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  ประมวลกฎหมายยาเสพติด ๑๘ ส.ค.๕๙ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
      ๑๘ ส.ค.๕๙ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑
  ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ พ.ศ. …. ๒๒ ก.ค.๕๙ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  ๑๐ แนวทางในการช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายในการติดตามบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๒๗ พ.ค.๕๙ คณะทำงานในอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชนในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  ๑๑ การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์   คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
       ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุม การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ๕ ก.ค.๕๙
       ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุม การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ๑๒ ก.ค.๕๙
     ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุม การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ๒ ส.ค.๕๙
       ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุม การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔ ๙ ส.ค.๕๙
  ๑๒ แนวทางในการช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายในการติดตามบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๒๗ พ.ค.๕๙
   ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ….  
     ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุมร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. ๕ ก.ย.๕๙
     ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุมร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. ๑๒ ก.ย.๕๙
     ◊ สรุปการเข้าร่วมประชุมร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. …. ๑๐ ต.ค.๕๙
  ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. …. ๑๓ ต.ค.๕๙
  ๑๕ กฎหมายเสริมสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ๒ พ.ย.๕๙