ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ความเป็นมาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  page2

  ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แนวนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา
  ๘๑ (๓) ได้บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและ
  การยุติธรรมโดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการ
  เป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
  ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
  กฎหมายนั้นประกอบด้วย และมาตรา ๓๐๘ ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
  แผ่นดินอยู่ในวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ(วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐)แต่งตั้งคณะ
  กรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

  จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้ต่อมามีการยกร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
  องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก
  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อันมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในชื่อ “พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓”

  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการเต็มเวลา ๔ คน และกรรมการไม่เต็มเวลา ๕ คน โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย โดยการสรรหาของคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกและสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมายโดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อนายกรัฐมนตรีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๘ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

  ๑. ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
  ๒. นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการ
  ๓. นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการ
  ๔. นายสมชาย หอมลออ กรรมการ
  ๕. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ กรรมการ
  ๖. ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ กรรมการ
  ๗. รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการ
  ๘. นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการ
  ๙. รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
  ๑๐. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการ
  ๑๑. รศ.วิระดา สมสวัสดิ์ กรรมการ