ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย

               พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
  ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๑๑ คน ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ๔ คน และกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา ๕ คน โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ กล่าวคือ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน ซึ่งประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

  ๑)  ผู้แทนภาครัฐจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ๒)  ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ของรัฐโดยคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๒ คน และ ของเอกชนโดยคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๒ คน

  ๓)  ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันจำนวน ๔ คนจาก ๔ ด้าน โดยองค์กรเอกชนแต่ละด้านต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคัดเลือกกันเองในแต่ละด้านให้เหลือด้านละ ๑ คน ประกอบด้วย ผู้แทนด้านแรงงาน ผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  สำหรับกระบวนการคัดเลือกและสรรหาของคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายนั้น กฎหมายได้กำหนดหลักการในการคัดเลือกและสรรหาไว้ คือ ในการคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว กฎหมายเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสรรหาใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จำนวน ๑๑ คน เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้

  บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
  ๑.  ศ.ดร.คณิต  ณ นคร                  ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
  ๒.  นางสุนี  ไชยรส                       ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิเสรีภาพ
  ๓.  นายไพโรจน์  พลเพชร              ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองผู้บริโภค
  ๔.  นายสมชาย  หอมลออ              ด้านสิทธิมนุษยชนและประสานงานต่างประเทศ
  ๕.  นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ               ด้านนิติบัญญัติ การเมือง และการปกครอง
  ๖.  ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์             ด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา
  ๑.  รศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์          ด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  ๒.  นายชัยสิทธิ์  สุขสมบูรณ์           ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
  ๓.  รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ          ด้านกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ และปรัชญากฎหมาย
  ๔.  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์       ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
  ๕.  รศ.วิระดา  สมสวัสดิ์                 ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

  คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทั้ง ๑๑ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

  1