ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  พันธกิจ

  legal๑. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๒. เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม หรือแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

  ๓. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

  ๔. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน

  ๕. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

  ๖. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน