ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

   

  (LRCT Information Center) 

                  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานของหน่วยงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

   

  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

   

  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)

  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

  (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน

  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตาม ๗ วรรคสอง

  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

   

  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด