ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  (LRCT Information Center) 

                  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานของหน่วยงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  คำสั่งที่มีผลต่อการดำเนินงานของสำนักงาน

  1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 20/2558
  2) คำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2559
  3) คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 315/2559

  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

   1) โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

  2) อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

  3) สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

  4) คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

   

  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  1) ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

  2) นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

  3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

  4) คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

  5) สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)

  6) สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

  7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ ม.9(7)

  8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

   

  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย