ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  naenum

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ และกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จัดทำข้อเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและมาตรการตามมาตรา ๑๙ (๑) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานในด้านการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป และ๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน


  รับสมัครลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่งที่ ๑.๒-๑.๓
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
  ประกาศ การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง


  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมสำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….”
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ลิขสิทธิ์
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พรบ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ 4-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 6-61
  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 5-61
  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 5-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสาร เวทีรับฟัง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก จ.กาฬสินธุ์
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 4-61
  ผู้ชนะเช่ารถตู้โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อุดรธานี
  ผู้ชนะเช่ารถตู้ โครงการการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ.เชียงใหม่
  ผู้ชนะจัดจ้างเช่ารถตู้โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณายกร่าง พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก กาฬสินธุ์
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน 4-61

  No Image

  เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงความเห็นได้ทาง www.lawamendment.go.th /อีเมลล์ /โทรสารและไปรษณีย์
  คปก. เสนอร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน
  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ
  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี”และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ที่สำนักงานฯ
  เลขาธิการคปก. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคปก. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์