ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  naenum

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ และกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จัดทำข้อเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและมาตรการตามมาตรา ๑๙ (๑) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานในด้านการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป และ๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน


  รับสมัครลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่งที่ ๑.๒-๑.๓
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
  ประกาศ การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง


  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน 4-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร 2-61
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 3-61
  ผู้ชนะจัดซื้อแฟ้มเอกสาร โครงการสัมมนา Thai law reform
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้ง ๒-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายสร้างภาระแก่ประชาชน ครั้ง ๒-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ครั้ง ๑-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พรบ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน ๓-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุม
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ๑-๖๑
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ๑/๖๑
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน
  ผู้ชนะถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ ครั้งที่ ๑ คำสั่ง ๑๒

  No Image

  เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงความเห็นได้ทาง www.lawamendment.go.th /อีเมลล์ /โทรสารและไปรษณีย์
  คปก. เสนอร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน
  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ
  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี”และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ที่สำนักงานฯ
  เลขาธิการคปก. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคปก. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์