ระบบบริหารจัดการเว๊ปไซต์

 • ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

 • Member Login
  Lost your password?
  naenum

  ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ และกำหนดให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของคณะกรรมการ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายรวมทั้งข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จัดทำข้อเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนโครงการและมาตรการตามมาตรา ๑๙ (๑) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มแผนโครงการหรือมาตรการเมื่อเห็นสมควร ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานในด้านการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป และ๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน


  รับสมัครลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส (ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบสัมภาษณ์พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร)ถึง๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานเรื่องรับสมัครพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโสด้านบริหารและพัฒนาบุคคลและผู้ช่วยนักวิชาการกฎหมายด้านเอกชนและธุรกิจ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ ๑.๑ พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(ด้านบริหารและพัฒนาบุคคล)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตำแหน่งที่ ๑.๒-๑.๓
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมายอาวุโส(งานบริหารและพัฒนาบุคคล) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
  ประกาศ การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง


  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ ครั้งที่ 3
  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2
  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ประชาชน ครั้งที่ 4
  ผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4
  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ครั้งที่ ๓
  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำเอกสารของกลุ่มกฎหมาย
  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน
  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
  ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (กระกาษถ่ายเอกสาร)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนใหญ่)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายวีดีโอ และถ่ายทอดสด OB-HD Switching

  No Image

  เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงความเห็นได้ทาง www.lawamendment.go.th /อีเมลล์ /โทรสารและไปรษณีย์
  คปก. เสนอร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) เพื่อปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ผู้บริหารสนง.คปก.พบประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  สำนักงานคปก.จับมือ สกว.ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม) ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐ และขอคำปรึกษาและหารือการปฏิบัติงาน
  สำนักงานคปก.- กฤษฎีกา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเตรียมจัดทำร่างกม.ขยะ ตามแนวปฏิรูปประเทศในร่างรธน.ฉบับลงประชามติ
  ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี”และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ที่สำนักงานฯ
  เลขาธิการคปก. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคปก. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ
  เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย น้อมเกล้าถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  เข้าพบเพื่อหารือกับประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์