คำแนะนำ

เว๊ปไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลอนุสัญญาและข้อตงลงระหว่างประเทศที่ประเทศได้ลงลงนามและมีผลผูกพัน โดยได้จำแนกหลักการที่สำคัญของอนุสัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ (tool) ในการตรวจสอบความสอดคล้องของหลักการอนุสัญญาและบทบัญญัติกฎหมายของประเทศ